Hypotheekaanbod.nl

Privacybeleid

Verwerking persoonsgegevens

Opdrachtnemer verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben. Ook zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wanneer wij beginnen met onze dienstverlening aan u, en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij die verwerken in onze systemen.

Bewaartermijnen

Opdrachtnemer bewaart persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs (onder doorhaling van uw BSN nummer en foto). Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren. De contactinformatie van ons kantoor vindt u op de eerste pagina van onze dienstenwijzer welke u kunt downloaden. U kunt ons ook laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit eveneens schriftelijk kenbaar maken aan ons.

Delen met derden, toestemmingsverklaring.

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings-, nazorg- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens delen met onder andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFid, toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract of overeenkomst (opdracht tot dienstverlening) die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. Het betreft hier onder anderen: namen, geboortedata en adresgegevens, produkt- onderpandsgegevens, looptijden. Op grond van deze verklaring mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat opdrachtnemer bevoegd is om de gegevens te ontvangen/door te geven om genoemd doel te bereiken. Deze toestemming eindigt wanneer het doel is bereikt of als u de toestemming eerder schriftelijk heeft ingetrokken. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Als u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u hierover contact opnemen met ons.

Schuiven naar boven
× Hoe kan ik je helpen?